• (uk)
2021/04/18
Головна » Анонси » XV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 16-17 квітня 2021 року

XV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 16-17 квітня 2021 року

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАТЦВА

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ «СПАС»

АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ’Я І УСПІХУ «СПАС»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ «КОЗАЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

XV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ БОЙОВІ МИСТЕЦТВА. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

16-17 квітня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОРІЖЖЯ

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Українські національні види спорту. Теорія і практика.
 2. Українські національні бойові мистецтва.
 3. Теорія і методика бойових мистецтв та спортивних єдиноборств.
 4. Козацька педагогіка, як основний чинник виховання воїна – захисника України.
 5. Бойова культура народів світу.
 6. Характерництво запорозького козацтва.

Вартість публікації матеріалів складає 50 грн. за сторінку (для громадян України), для громадян інших країн – 2 € за сторінку. Реєстраційний внесок 100 гривень оплачується під час реєстрації.

Оргкомітет зобов’язується після виходу збірника наукових праць надіслати примірник за кошти автора.

Інформаційна підтримка здійснюється ГО «Всеукраїнська федерація «Спас»:

тел. +38 066 186 9310 (Рижов Костянтин) або +38 067 618 4141 (Притула Олександр)
Офіційні мови конференції: українська, англійська. Матеріали будуть опубліковані до початку конференції у збірнику «Українські національні бойові мистецтва. Проблеми і перспективи розвитку».

Для бажаючих матеріали можуть бути додатково опубліковані в у науковому журналі «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт» № 2 (2021 р.).

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі фізичного виховання та спорту (017 – Фізична культура і спорт).

 

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus. (оплата за друк статті в журналі додатково – 800 грн.)

Публікаційний внесок за друк в журналі:

У разі отримання автором друкованого примірника збірника розмір публікаційного внеску становить 800 грн. Якщо обсяг статті перевищує 15 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу на поштову адресу. Вартість додаткового примірника становить 350 грн. Про додаткові примірники необхідно попереджувати завчасно.

 

 

ОПЛАТА

Поповнення карткового рахунку ПриватБанку за номером: 4149 6293 8143 5882, (одержувач Притула Олександр Леонтійович), обов’язково зазначити прізвище першого автора статті.

Електронну версію матеріалів до 1 квітня 2021 року (статті + авторська довідка + рецензія (за необхідності) надсилати на e-mail: spas-zp@ukr.net

 

Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

Технічні вимоги:

– до друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами;

– електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

– формат А4 через 1,5 інтервал;

– шрифт Times New Roman, розмір 14;

– поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

Структура статті:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

 

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

 

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення статті:

 

УДК 378.016:796:613

Олімпійський і професійний спорт

 

IT-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

В СПОРТІ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

Тищенко В. О.

доктор наук з фізичного виховання і спорту,

доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

Запорізький національний університет

вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна

orcid.org/0000-1812-1112-9765

tyshchenko@gmail.com

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

IT-TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DETERMINING THE LEVEL OF THEORETICAL TRAINING IN SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS

Tyshchenko V. О.

Doctor of Sciences in Physical Education and Sports,

Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

Zaporizhzhia National University

Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine

orcid.org/0000-1812-1112-9765

tyshchenko@gmail.com

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Розглянуто інформаційні технології, що застосовуються в спорті вищих досягнень. Відзначено, що їх використання засноване на можливості цілеспрямованого управління тактичними діями на основі відтворення в спеціально створених штучних умовах…….

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Москаленко Н. Педагогічні інновації у фізичному вихованні. Спортивний вісник Придніпров’я. 2009. № 1. С. 19–22.

 

REFERENCES

1 Moskalenko N. (2009) Pedahohichni innovatsii u fizychnomu vykhovanni [Pedagogical innovations in physical education]. Sports Bulletin of the Dnieper. Vol. 1. P. 19–22.

 

 

 

 

Порядок подання матеріалів:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 1 квітня 2021 р. на електронну адресу ГО «Всеукраїнська федерація «Спас» spas-zp@ukr.net  наступні матеріали:

 

 • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора;
 • відскановане підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття, Іванов_І.І._оплата.

 

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

__________________________________________________________

Поштова розсилка друкованих примірників збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт» №2 за 2021 рік відбудеться після 30 квітня 2021 року.

 

Довідка про автора повинна включати прізвище, ім’я по батькові автора і всі дані про нього (поштовий індекс, місто, місце роботи, посада, вчене звання, науковий ступінь, контактні телефони, електронну адресу. У довідці варто зазначити про потребу отримання друкованої версії номеру журналу вказати адресу відділення Нової пошти отримувача.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості та редагуються. За зміст та достовірність наведених даних, посилань та відсутність плагіату тощо відповідальність несуть автори. Редакційна колегія може не поділяти думки авторів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин. При передруці матеріалів посилання на видання обов’язкове.

 

 

 

 

Адреса та контактні дані:

ГО «Всеукраїнська федерація «Спас»,

 

Вул. Аеродромна / Вокзальна буд. 15 / 30,

Запоріжжя, Україна, 69027

 

Телефони: +38 066 186 93 10, +38 067 618 41 41

 

Електронна пошта: spas-zp@ukr.net

 

Офіційний сайт: spas.zp.ua

 

Конференція пройде 16 – 17 квітня 2021 року в м. Запоріжжя за адресою вул. Щаслива, 2, школа – інтернат «Козацький ліцей».

Регламент проведення

16 квітня

8.00 – 10.00 – Реєстрація.

10.00 – 12.00 – Пленарне засідання.

12.00 – 13.00 – Брейк-кава.

13.00 – 15.00 – Робота по секціям.

15.00 – 16.00 – Обід.

16.00 – 19.00 – Робота по секціям.

19.00 – 20.00 – Круглий стіл. Підведення підсумків.

17 квітня

Відвідання Чемпіонату України з українського рукопашу «Спас», екскурсія козацькими історичними місцями м. Запоріжжя.

Від’їзд учасників.

(В регламенті проведення конференції можуть бути зміни).

 

 

Scroll To Top
-->