•  (uk)
2022/08/17
Головна » Новини » Запрошення на всеукраїнську науково-практичну конференцію “Національні бойові культури в контексті світової цивілізації. Феномен”

Запрошення на всеукраїнську науково-практичну конференцію “Національні бойові культури в контексті світової цивілізації. Феномен”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Національні бойові культури в контексті світової цивілізації. Феномен”, яка відбудеться 14 серпня 2015 року на базі Запорізького національного університету.

У роботі конференції передбачається розгляд таких питань:

  1. Визначення суті  понятійного змісту бойових мистецтв.
  2. Класифікація бойових і спортивних єдиноборств.
  3. Національні види бойових і спортивних єдиноборств.
  4. Вплив бойових мистецтв на розвиток суспільства та індивідуальної особливості людини.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій і майстер-класів. Реєстрація учасників конференції –  13 серпня 2015 року у адміністративному корпусі Запорізького національного університету  з 9.00 до 10.00.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Матеріали роботи конференції і статті що відповідають вимогам ВАК будуть надруковані у збірнику «Єдиноборства».

Вимоги до статей

   До друку будуть прийматися лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи

(п.3 Постанови президії ВАК України № 7 – 05 / 1 від 15 січня 2003 р.):

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

1. МАКЕТ СТОРІНКИ

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:

Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 2 см, праве поле – 2 см.

Шрифт набору – Times New Roman.

У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифта та інтервалу абзаца.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

a) для заголовку статті: Times New Roman, – 14 пт, напівжирний, усі великі.

b) для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі.

c) для основного тексту, УДК, авторів, місце роботи/навчання (курсив), виносок, посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman, – 12 пт.,

d) для анотацій, ключових слів – 10 пт.

Інтервал між абзацами – 6 пт, міжрядковий інтервал – одинарний.

2. ТИПОГРАФСЬКІ ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛІ

УДК набирається в першому рядкові сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається у наступному за УДК рядкові і вирівнюється посередині. Потім указують: прізвища, ініціали авторів, нижче місце і адреса роботи (курсивом), ще нижче – електронна адреса. Далі розташовуються анотації українською, російською, англійською мовами і ключові слова (також трьома мовами). Анотації повинні містити: прізвища, ініціали авторів, назву статті, місце їх роботи або навчання. Далі розташовується розширена анотація (200-250 слів, приблизно 15 рядків ‒ 10 пт) і ключові слова мовою оригіналу та анотація і ключові слова українською або російською мовами (залежно від мови оригіналу), перед другою послідовно набираються і вирівнюються по ширині прізвища, ініціали авторів, заголовок статті, назва організації відповідною мовою. З наступного абзацу послідовно набираються і вирівнюються по ширині транслітеровані прізвища, ініціали авторів; заголовок статті англійською мовою, назва організації, які повинні бути подані англійською мовою, із зазначенням міста і країни. З наступного рядка розміщується розширена анотація з ключовими словами англійською мовою обсягом 1500 знаків, ~ 250 слів (редакція не несе відповідальності за переклад). Після анотацій з абзацу викладається основний текст статті.

Початок абзаца основного тексту виділяється збільшеним інтервалом між абзацами і не виділяється відступом або пустим рядком.

Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Фотографії скануються у 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації розташовуються у відповідних місцях тексту статті (по можливості угорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Рис. 1, Рис. 2,… (слід вживати арабську нумерацію). 127

Вісник Запорізького національного університету № 2 2014

Виконання рисунків засобами Microsoft Word здійснюється через використання команд панелі “Рисование”. Підписи здійснюються командою “Надпись”. Усі графічні компоненти рисунка і надписи об’єднуються командою “Группировать” (меню “Действия” на панелі “Рисование”) і повинні мати необхідне обтікання.

Кожен рисунок та надписи до нього включаються до тексту публікації у вигляді одного графічного об’єкта з необхідним обтіканням і, при потребі, прив’язаним до тексту. Створення графічного об’єкта може здійснюватися будь-яким графічним редактором у форматі BMP файлів.

Усі таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості угорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, … (слід використовувати арабську нумерацію). Надписи розташовуються над таблицями.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються арабськими цифрами у порядку появи виноски в тексті статті. Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА та оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. З наступного абзацу подається перелік літературних джерел латиницею з підзаголовком: REFERENCES, який вирівнюється по центру.

3. СТИЛІСТИЧНІ ПОГОДЖЕННЯ

 Не допускається закінчення сторінки одним або декількома пустими рядками, за винятком випадків, спричинених необхідністю дотримання попереднього пункту (висячі підзаголовки і початок абзацу) та кінця статті.

 Не допускається починати сторінку незакінченим рядком (переноси в останньому рядкові заборонені).

 Не дозволяється підкреслювання в заголовках, підписах і надписах.

 Слід дотримуватися правила про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета і зберегти єдиний стиль журналу.

 Не допускається часте використання виносок (виноска повинна розглядатися як виняток і вживатися тільки у випадку дійсної необхідності).

 Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.

 Сторінки тексту статті слід пронумерувати.

Матеріали слід надсилати по електроній пошті на адресу: spas-zp2008@yandex.ru, або за поштовою адресою (в друкованому та електроному вигляді): 69037 м. Запоріжжя, в. 40 р.Радянської України, 58а до 10 серпня 2015 р.

Контактний тел. (061) 233 23 67

www.spas.zp.ua

Scroll To Top
-->