• (uk)
2020/03/28
Головна » Анонси » Міжнародна науково-практична конференція «Козацька педагогіка та козацькі бойові мистецтва. Від минулого до сьогодення» 3-4 квітня 2020 р. м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Козацька педагогіка та козацькі бойові мистецтва. Від минулого до сьогодення» 3-4 квітня 2020 р. м. Запоріжжя

Громадська організація «Всеукраїнська федерація «Спас»

Запорізький національний університет

Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту

Університет «Україна»

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Козацька педагогіка та козацькі бойові мистецтва. Від минулого до сьогодення»

 

3-4 квітня 2020 р.
 м. Запоріжжя

 

Всеукраїнська федерація «Спас», Запорізький національний університет, університет «Україна» запрошують взяти участь у конференції «Козацька педагогіка та козацькі бойові мистецтва. Від минулого до сьогодення» науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, дослідників козацтва, молодих вчених.

Результатом конференції має стати обговорення актуальних проблем історії, теорії і практики сучасної козацької педагогіки, історії та теоретико-методичних засад національних бойових мистецтв України та бойових мистецтв народів світу, а також публікація результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

 

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Історія козацької педагогіки.
 2. Теоретичні основи сучасної козацької педагогіки та освіти.
 3. Українські національні бойові мистецтва.
 4. Національні бойові мистецтва народів світу.

 

Члени організаційного комітету:

 • Притула Олександр Леонтійович – президент ГО «Всеуркаїнська федерація «Спас», доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького нацоінального університету, к.пед.н.;
 • Конох Анатолій Петрович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної кульутри і спорту Запорізького національного університету, д.пед.н., професор;
 • Рижов Костянтин Анатолійович – перший віце-президент ГО «Всеукраїнська федерація «Спас», директор ДЮСШ «Спас» м. Запоріжжя, голова координаційної ради питань розвитку козацтва при Запорізькій обласній дердавній адміністрації, кошовий отаман ЗВН «Запорозька Січ»;
 • Мельничук Юрій Леонідович – директор Науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді Університету «Україна»;
 • Руденко Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Губіна Оксана Олександрівна – директор комунального закладу “Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Козацький ліцей” Запорізької обласної ради, депутат Запорізької міської ради.

 

Форма проведення конференції: очна / заочна.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті необхідно до 25 березня 2020 року заповнити довідку про автора та на електронну пошту редакції spas-zp@ukr.net надіслати:

– статтю;

– відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Редакція здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Лучко_стаття, Лучко_квитанція.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

Авторські примірники збірника наукових праць «Козацька педагогіка та козацькі бойові мистецтва. Від минулого до сьогодення» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 5 квітня 2020 року.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

 1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
 • поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • шрифт «Times New Roman» – 14;
 • абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
 • текст вирівнюється по ширині.
 1. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 2. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком, а також поштовою пересилкою збірника авторам.

У разі співавторства можна замовити додаткові примірники, вартість друку яких складає 250 гривень за кожний.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі;
 • рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотацій – 2000 символів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

тематичний розділ журналу;

прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;

текст статті;

список літератури;

анотації та ключові слова двома мовами (українська, англійська).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 378.147

Тематичний розділ: Історія козацької педагогіки

О. М. Іванов кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії педагогіки Запорізького національного університету

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Статтю присвячено пошуку ефективних способів залучення учнів початкової школи до активного навчання. Відзначено, що проблема діагностики та формування позитивної академічної мотивації серед школярів широко представлена з точки зору розвитку та педагогічної психології, методології початкової освіти у загальних дослідженнях. Визначено, що для формування академічної мотивації учнів початкової школи необхідна спеціальна педагогічна робота. Особлива увага викладачів повинна бути спрямована на пробудження почуття гордості дитини, розвиток його здатності до навчання, пізнавальні інтереси, бажання оволодіти навичками навчання. Такі позитивні емоції з’являються в процесі активного навчання. Виявлено, що активне навчання – це те, що спонукає дитину постійно вдосконалювати знання та навички – проблемну ситуацію, індивідуальну роботу, самооцінку, оцінку інших та ін. Сучасний аналіз навчального процесу та численних досліджень показав, що пошукова активність, заснована на проблематичності та креативності, особливо підтримує та зміцнює позитивну мотивацію навчання, інтерес до знань. В результаті дослідження існує спеціальний курс для студентів «Позитивне формування академічної мотивації учнів початкової школи на засадах козацької педагогіки». Спеціальний курс мав на меті ознайомити майбутніх учителів початкової школи з критеріями визначення позитивної мотивації, способами заохочення учнів до навчання, освоєння форм активного навчання. Доведено, що аналіз практичного значення знань та можливість їх використання в житті стають актуальними для розвитку мотивації. В ході дослідження було виявлено, що учнів завжди приваблює можливість застосувати отримані на уроці знання для пояснення відомих явищ, які стають можливими лише за умови правильного впровадження принципу доступності навчального матеріалу.

Ключові слова: активне навчання, позитив, мотивація, молодші школярі, критерії, емоційна стимуляція, спецкурс.

Постановка проблеми. З метою пошуку шляхів удосконалення організаційної, змістової й методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів науковці досліджують різноманітні прийоми, що сприяють формуванню вміння здійснювати організацію активного спілкування, яке з набуттям професійної майстерності надає змогу вчителю здійснювати активне навчання, яке передбачає використання системи методів і прийомів, що спрямовані, головним чином, не на повідомлення учням готових знань, їхнє запам’ятовування й відтворення, а на свідоме, вольове, цілеспрямоване виконання ними розумової роботи, необхідної для оволодіння знаннями, уміннями, навичками.. …

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу. …

Висновки і пропозиції. …

Список використаної літератури:

 1. Божович Л.И. Мотивы учения у детей младшего школьного возраста. Очерки психологии детей / под ред. А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович. Москва, 1950. С. 162–183.

Ivanov O. Ways of positive academic motivation formation of elementary school pupils in conditions of active learning

The article deals with the search for the effective ways of involving elementary school pupils in active learning. It is noted that the problem of diagnostics and the positive academic motivation formation among schoolchildren is widely represented from the perspective of developmental and pedagogical psychology, the methodology of elementary education in overall studies. It is determined that special pedagogical work is required for the academic motivation formation of elementary school pupils. Teachers’ special attention should be directed to awakening a child’s feeling of pride, the development of their ability to learn, cognitive interests, the desire to master learning skills. Such positive emotions appear in the process of active learning. It is found out that active learning is the thing that prompts a child to constantly improve the knowledge and skills – a problem situation, individual work, self-esteem, evaluation of others, etc. The modern analysis of the educational process and numerous studies have shown that search activity, based on the problematicity and creativity, especially supports and strengthens the positive motivation of learning, interest in knowledge. As a result of the study, there is a special course for students “Positive academic motivation formation of elementary school pupils”. The special course was intended to familiarize future elementary school teachers with the criteria for identifying positive motivation, with the ways of encouraging pupils to study, of mastering forms of active learning. It is proved that the analysis of practical significance of knowledge and the possibility to use them in life become currently important for the motivation development. In the course of the study, it has been discovered that pupils are always attracted by the opportunity to apply the knowledge gained at the lesson to explain the known phenomena which becomes possible only if the principle of the availability of the educational material is correctly implemented.

Key words: active learning, positive, motivation, elementary school pupils, criteria, emotional stimulation, special course.

Контакти:

Редакція збірника наукових праць «Козацька педагогіка та козацькі ойові мистецтва. Від минулого до сьогодення»,

ГО «Всеукраїнська федерація «Спас»

Запорізький національний університет

Козацький ліцей

Адреса: вул. Щаслива, 2,

м. Запоріжжя, Україна, 69000

Телефони: +38067 618 41 41

+38 066 186 93 10

Електронна пошта: spas-zp@ukr.net

Офіційний сайт: www.spas.zp.ua

 

 

Зразок довідки про учасника:

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«Соціально-психологічні проблеми суспільства»

10 квітня 2020 р.

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи/навчання  
Посада (курс, група для студентів)  
Науковий ступінь, вчене звання  
Форма участі (очна чи заочна)  
Тематичний напрямок  
Електронна адреса  
Телефон  
Адреса для надсилання збірника  

 

Сплатити організаційний внесок у розмірі 550 грн. можна за такими банківськими реквізитами:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 4149 6293 8143 5882, Притула Олександр Леонтійович

 

Збірник тез конференції разом із сертифікатом буде надісланий учасникам конференції на адресу, вказану в анкеті, максимум через місяць після проведення конференції.

 

 

Scroll To Top
-->